Dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu

Informujemy, że posiadamy Krajową Ocenę Techniczną na wszystkie produkowane przez firmę Olimpia: azyle, separatory oraz progi. Poniżej znajdują się skany pierwszych stron Krajowych Ocen Technicznych w celu weryfikacji numeru oraz dat ważności.

Na podstawie Krajowej Oceny Technicznej firma Olimpia wystawiła Deklaracje Właściwości Użytkowych. Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych znajdują się poniżej w formie skanu.

++++++++++

Informacja prawna
Deklaracja Właściwości Użytkowych powinna być jedynym dokumentem wymaganym na etapie akceptacji wyrobu do zakupu lub końcowego odbioru wyrobu.

,,Zgodnie z art. 10a ustawy o wyrobach budowlanych, dotyczącej wymagań krajowego systemu oceny i weryfikacji właściwości użytkowych,  producent wyrobów nie ma obowiązku przekazywania Krajowej Oceny Technicznej (KOT) do nabywcy, oznacza to też że nabywca nie ma prawa skutecznie żądać dostarczenia mu takich dokumentów. Jedynym dokumentem, który idzie wraz z zakupionym wyrobem budowlanym jest Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU), która to potwierdza aktualność i zgodność zakupionego wyrobu z wymogami zawartymi w KOT.’’ (Pisemna opinia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Warszawa 20 listopad 2019)

Dokumentem dopuszczających wyroby takie jak: azyle drogowe, progi zwalniające i podrzutowe oraz separatory ruchu jest Krajowa Ocena Techniczna (KOT) na podstawie której producent wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU). Gdzie to wyroby z grupy (12) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: wyposażenie dróg, można znaleźć między innymi: Urządzenia /zestawy obniżające hałas powodowany ruchem drogowym, Ekrany przeciwolśnieniowe, Progi zwalniające, Separatory ruchu, azyle dla pieszych, słupki blokujące, lustra drogowe i osłony zabezpieczające. Zastosowany w tego grupie KRAJOWY SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH to 3. (Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz. 1966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym)

Pozostałe informacje o progach zwalniających listwowych, progach podrzutowych, progach zwalniających płytowych, progach zwalniających wyspowych, separatorach ruchu ciągłych i punktowych oraz azylach dla pieszych czy mini rondach można znaleźć w:

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Warszawa, dnia 26 listopada 2019 r. Poz. 2311

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Warszawa, dnia 29 sierpnia 2019 r. Poz. 1643 

Dobrą praktyką stosowana w naszej firmie jest dopisywanie na kopii DWU numeru faktury vat oraz daty jej wystawienia, aby potwierdzić tym samym że na dzień sprzedaży wyroby posiadały aktualną KOT.

Copyright © 2020 fh-olimpia.pl | FH Olimpia – WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | Regulamin | Polityka Prywatności