Tworzymy elementarz wiedzy związany z naszymi produktami

Od 17.04.2020r. do 09.06.2020r. nasze posty na facebook’u z serii Wiedza# cieszyły się niesamowitym zasięgiem, który przerósł nasze oczekiwania.
Ponad 2 tys. odsłon świadczy o niebywałym zainteresowaniu tą serią.

Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć elementarz wiedzy związany z naszymi produktami. Informacje w nim zawarte będą poparte aktami prawnymi oraz opiniami radców prawnych. Elementarz będzie szczególnie przydatny dla:
– właścicieli firm,
– handlowców,
– uczestników przetargów,
– urzędników,
– oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wybranych urządzeń BRD.
Poniżej prezentujemy skrócony zarys elementarza.

Progi zwalniające i podrzutowe, separatory ruchu oraz azyle dla pieszych są objęte obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych

Produkty te należą do grupy wyrobów budowlanych: (12) – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyposażenie dróg. Wyroby te służą do zastosowań na obszarach ruchu drogowego. Objęte są krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych – system 3.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych to dokument wystawiony wyłącznie przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela

Deklaracja Właściwości Użytkowych musi być udostępniona na stronie internetowej producenta lub dostarczona wraz z wyrobem. Jest jedynym dokumentem upoważniającym legalne wdrożenie do obrotu wyrobu. DWU musi zawierać m.in. dane takie jak:
– numer aktualnej Krajowej Oceny Technicznej,
– nazwę Jednostki Oceny Technicznej.
– nazwa wyrobu,
– oznaczenie typu,
– zamierzone zastosowanie,
– deklarowane właściwości użytkowe,
– podpisy, miejscowości oraz daty wydania.

Krajowa ocena techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany

Źródło: www.itb.pl

W przypadku progów, azyli i separatorów ruchu, dokumentacja KOT zawiera następujące punkty główne: opis techniczny wyrobu budowlanego, zamierzone zastosowanie, właściwości użytkowe i metody zastosowane do ich oceny, pakowanie, transport i składowanie oraz sposób znakowania wyrobu, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, pouczenie, wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu oraz załączniki.

Wszystkie wyroby FH Olimpia produkowane są z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu

Dostawcami granulatu tworzywa są polskie i zagraniczne firmy. Tworzywo użyte do produkcji wyrobów badane jest okresowo, a jego parametry potwierdzone są w sprawozdaniu z badań. Badania przeprowadza akredytowane laboratorium. Nasz surowiec poddawany jest badaniom na oznaczenie absorbcji wody (zgodnie z normą ISO), oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia względnego przy zerwaniu (zgodnie z normą ISO) oraz oznaczenie twardości metodą Shore’a (zgodnie z normą ISO). FH OLIMPIA utrzymuje założone standardy jakościowe.

Wymagania dla naszych dostawców

Na każdego dostawcę firmy Olimpia zostają nakładane wymagania dotyczące jakości oraz potwierdzenia jakości zamawianych surowców i półproduktów. Komplety montażowe używane do montowania wyrobów produkcji FH Olimpia, w szczególności wkręty stalowe muszą posiadać klasę wytrzymałości ≥ 4.8 co potwierdza dostawca w Świadectwie odbioru 3.1. Jakość tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu potwierdzana jest w sprawozdaniu z badań, akredytowanego laboratorium. Badania obejmują oznaczenie absorbcji wody, oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie…oraz twardości metodą Shore’a. Dostawcy farb oraz taśm odblaskowych zobowiązani są do przedstawienia aktualnej dokumentacji dopuszczającej ich wyroby do obrotu.

Logistyka i spedycja w FH Olimpia

Od 2013 roku fFH Olimpia stale współpracuje z firmami spedycyjnymi Raben oraz DPD. Księga Jakości stworzona zgodnie z standardami Zakładowej Kontroli Produkcji opisuje sposoby pakowania, transportu i składowania oraz sposoby znakowania wyrobu. Azyle drogowe, separatory ruchu oraz progi posiadają wytyczne dotyczące pakowania pełnych palet do transportu np. separatory ruchu – SD składowane są na paletach w 8 warstw po 5 sztuk. Całość spięta jest taśmą do pakowania w dwóch miejscach z każdej strony, a dodatkowo paleta zabezpieczona jest folią stretch. Skuteczność doręczeń w ciągu 24h za 2019r. wynosi 95,78%.

Sposób znakowania wyrobu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa

Wyroby budowlane objęte są obowiązkiem znakowania ich znakiem budowlanym B. W FH Olimpia stosuje się oznakowanie w formie etykiet samoprzylepnych które zostają umieszczone na palecie. Najważniejsze informacje które można odczytać z tej etykiety:
1) dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;
2) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta;
3) nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;
4) numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania Krajowej Oceny Technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe;
5) numer krajowej deklaracji;
6) nazwa jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego;
7) adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja jest na niej udostępniona.

Warunki techniczne dla wyrobów nieklasyfikowanych

W FH Olimpia dla wyrobów niesklasyfikowanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w celu zapewnienia identycznej jakości wyrobów jak w przypadku grup wyrobów budowlanych tj. urządzenia BRD: wyposażenie dróg, stosuje się wewnętrznie dokumentacje – Warunki Techniczne. Dokumentacja opisuje m.in. zakres stosowania, normy związane, wygląd zewnętrzny, wymagania fizyko-mechaniczne, sposób użytkowania oraz program badań. Dokumentacją tą FH Olimpia wewnętrznie potwierdza, że jakość wyrobów jest identyczna dla: podstaw pod znaki, odbojnic czy nakładek antyporostowych, jak i dla: azyli drogowych, progów zwalniających i separatorów ruchu.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 09.09.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i warunków ich umieszczaniach na drogach.

Dla produkowanych przez FH Olimpia wyrobów:
*progi zwalniające, najważniejsze informacje zawarto w pkt. 8 – urządzenia do ograniczenia prędkości pojazdów (8.1.; 8.2. oraz 4.2.6.; 6.1.)
*separatory ruchu, najważniejsze informacje zawarto w pkt. 11.7. – separatory ruchu
*azyle drogowe, najważniejsze informacje zawarto w pkt. 1; 2.2.1.13.; 2.5.; 2.6.; 6.1.; 6.3.2.2.; 7.6.3.1.;